دفتر موپن در نشانی زیر است :

تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - مجتمع خدمات فناوری - واحد ۴۰۱
پست الکترونیک: [email protected]