تا 37% تخفیف کتاب‌های آموزشی

⁣⁣○ تخفیف کتاب‌های دهم و یازدهم گاج:37%=(35%+2%اعتبار هدیه) ○ تخفیف سایر کتاب‌های گاج:27%=(25%+2%اعتبار هدیه) ○ تخفیف کتاب‌های سایر ناشران آموزشی:17%=(15%+2%اعتبار هدیه)