30% تخفیف سفرهای به مقصد فرودگاه مشهد

محل استفاده مشهد هر روز فقط یکبار قابل استفاده می باشد